ABC UBEZPIECZEŃ

Agent Ubezpieczeniowy – przedsiębiorca, który działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń i w jego imieniu podejmuje czynności związane z zawieraniem umowy ubezpieczenia. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działał. Jest także inna kategoria agentów – multiagenci (por. niżej), którzy działają na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń i w ich imieniu podejmują czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Ta kategoria agentów odpowiada za swoje czynności we własnym zakresie – ma również obowiązek ubezpieczyć się w zakresie swojej odpowiedzialności cywilnej.

Assistance – ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczającemu (np. kierowcy pojazdu, pasażerom), polegająca np. na usługach serwisowych, udzielaniu lub przekazywaniu informacji, zapewnieniu noclegu (w związku z wypadkiem drogowym, utratą pojazdu, a także w związku z chorobą kierowcy lub pasażera). Assistance najczęściej występują jako ubezpieczenie dodatkowe do ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz mieszkaniowych. Zakres jest różnorodny i odpowiednio dopasowany do zasadniczego ubezpieczenia.

Akwizycja – ogół czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywanych przez pracownika zakładu ubezpieczeń lub pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.

Auto-casco – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli) na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Bagaż – przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.

Bonus – ulga, zniżka taryfowa przysługująca za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (uprzedni brak szkód).

Broker ubezpieczeniowy – osoba upoważniona przez ubezpieczonego do stałego bądź doraźnego dokonywania w jej imieniu czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia albo pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego

Casco – ubezpieczenie wszelkiego rodzaju pojazdów, samolotów, łodzi na wypadek uszkodzeń, utraty lub kradzieży (np. rowerocasco, motorocasco, autocasco, aerocasco, yachtcasco).
centrum alarmowe – podmiot wskazany przez ubezpieczyciela, któremu ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Centrum alarmowe wykonuje dodatkowo funkcje pomocowe wobec ubezpieczonego załatwiając za niego szereg spraw związanych z ubezpieczeniem.

Certyfikat – podobnie jak polisa jest to dokument, zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Ta forma dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia stosowana jest najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym.

Cesja - przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów. Podmiot na który dokonywana jest cesja staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji. Inaczej mówiąc cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia – odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby na rzecz, której ustanowiono zastrzeżenie.

Czynności życia prywatnego – standardowo są to czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z amatorskim uprawianiem sportu i użytkowaniem broni.

Dział ubezpieczeń – ustawowo przyjęty podział ryzyka w ubezpieczeniach, tj. dział I – ubezpieczenia na życie, dział II – ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe (np. NNW).

Dokumenty ubezpieczeniowe – dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia oraz inne z nią związane tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (owu, umowy generalne i indywidualne).

Doubezpieczenie – przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie (patrz też ubezpieczenia na sumy stałe)

Udział własny i franszyzy – umownie określane kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Zasadniczo są ich dwa rodzaje tj. franszyzy integralne i udziały własne w szkodzie – te ostatnie zwane także franszyzami redukcyjnymi. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości w celu wyeliminowania z obsługi likwidacyjnej drobne szkody, gdzie koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (czas pracy reprezentanta zakładu ubezpieczeń – likwidatora, koszt jego dojazdu, koszt przygotowania dokumentacji) przekroczyłby wartość samej szkody. Udziały własne (franszyzy redukcyjne) zwykle są określone procentowo np. 10% w każdej szkodzie albo rzadziej kwotowo np. 500 euro czy 5000 zł w każdej szkodzie rzeczowej. W ofertach spotyka się także przypadki mieszane określenia franszyz np. 10% w każdej szkodzie rzeczowej ale nie więcej lub nie mniej niż 2000 zł. Franszyza redukcyjna ogranicza wypłacane odszkodowanie na określonych w niej zasadach i głównie ma za zadanie stanowić czynnik motywujący poszkodowanego do podwyższonej staranności i dbałości o swój majątek, gdyż w sytuacji jego utraty zakład ubezpieczeń nie będzie kompensował szkody w całości a pomniejszy odszkodowanie o wartość określonej umową franszyzy, która to obciąży poszkodowanego. Przeciwnie do franszyz integralnych zwykle udziały własne (franszyzy redukcyjne) można wykupić tzn. zakład będzie odpowiadał za całość szkody, ale jest to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki.

Grupowe ubezpieczenie – ubezpieczenie zawierane na rzecz określonej grupy osób (ubezpieczonych), często w praktyce występuje w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniach podróżnych zwanych inaczej turystycznymi.

Karencja/okres wyczekiwania - wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia okres, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, w czasie którego, w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia. Inaczej mówiąc karencja to przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia czas licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po powstaniu szkody, eliminując zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej lub w sytuacji wysoce prawdopodobnego wystapienia szkody w przyszłości, zmniejszają zagrożenie hazardem moralnym. Standardowo stosowana jest w ubezpieczeniach życiowych, chorobowych, zwierząt, turystycznych itp.

Klauzule ubezpieczeniowe – zastrzeżenia, dodatkowe regulacje w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Często zawierają postanowienia natury prewencyjnej.

Kompensacja – jedna z podstawowych funkcji działalności ubezpieczeniowej. Polega na dostarczaniu środków pieniężnych z przeznaczeniem na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych objętych umowami ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o taką kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie, przy czym wypłata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia, chyba że co występuje w praktyce umowa przewiduje inne rozwiązania. Charakterystyczne dla ubezpieczeń na sumy stałe

Kradzież pojazdu – zdarzenie wyczerpujące znamiona czynu określonego w przepisach prawa karnego.

Krótkoterminowe ubezpieczenie – ubezpieczenie zawarte na okres krótszy od roku, składkę za ubezpieczenie krótkoterminowe oblicza się według tzw. tabeli frakcyjnej (dodatkowe przepisy zamieszczone w taryfie) albo według zasady „pro rata temporis” tj. proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.

Likwidacja szkody – szereg czynności podejmowanych i wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyn szkody oraz odpowiedzialności za szkodę, a także ustalenie wysokości należnego odszkodowania/świadczenia uprawnionej osobie .

Multiagent – agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Za szkodę wyrządzoną przez multiagenta z tytułu wykonywania czynności agencyjnych odpowiada on we własnym zakresie. Ma on również obowiązek ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej względem osób, którym może wyrządzić szkodę swoimi działaniami lub zaniechaniem.

Modyfikacja umowy ubezpieczenia – zmiana treści umowy ubezpieczenia po jej zawarciu .

Niedoubezpieczenie – ubezpieczenie poniżej wartości ubezpieczanego mienia. W przypadku wystąpienia szkody przy niedoubezpieczeniu standardowo odszkodowanie jest proporcjonalne do wysokości sumy ubezpieczenia i faktycznej wartości mienia. Praktycznie mówiąc w razie szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia (zasada proporcji ) albo w niektórych przypadkach odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia (zasada pierwszego ryzyka).

Nadubezpieczenie – ubezpieczenie powyżej wartości ubezpieczonego mienia (interesu majątkowego). w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia jego wartości księgowej albo według faktycznej wartości nowej w zależności od przyjętego w umowie systemu. Od zakładu ubezpieczen można oczekiwać zwrotu nadpłaconej składki.

Nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej.

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie losowe wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczający – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność deliktowa – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim czynem niedozwolonym przez prawo.

Odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy, kontraktu).

Odszkodowanie – kwota, którą ubezpieczyciel powinien wypłacić z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego w przypadku zaistnienia określonego w umowie ubezpieczenia zdarzenia. Odszkodowanie wypłacane jest w granicach sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) - wzorzec umowny, mający zastosowanie do umowy ubezpieczenia, stanowiący jej integralną część. O.w.u. określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń

Osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.

Osoba uprawniona – jest to wskazana przez ubezpieczającego osoba fizyczna, uprawniona do odbioru należnej sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci.

Osoby bliskie – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający.

Ochrona ubezpieczeniowa - ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (jeżeli jest osobą prawną) lub w terminie 30 dni, jeżeli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszone o koszty udzielonej ochrony.

Pełnomocnictwo – umocowanie prawne udzielone do reprezentowania, zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu, który udzielił pełnomocnictwa.

Podlimity sumy ubezpieczenia – procentowo wartości od zasadniczej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) w ramach których kompensowane są niektóre kategorie szkód np. strat w gotówce i innych środkach płatniczych, papierach wartościowych na okaziciela czy w sprzęcie elektronicznym itp. Podlimity zwykle wprowadzane są przy kategoriach szkód gdzie ryzyko ich wystąpienia jest podwyższone.

Ppolisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. jest wystawiana przez zakład ubezpieczeń. W ubezpieczeniach dowolnych rozróżnia się następujące rodzaje polis:

 1. jednostkowe – w ubezpieczeniu określonego mienia, odpowiedzialności cywilnej lub osoby;
 2. obrotowe – występują m.in. w ubezpieczeniach transportowych;
 3. zbiorowe i grupowe – w ubezpieczeniach osobowych i oc;
 4. blokowe – obsługiwane w uproszczonej formie przeważnie przez pośredników ubezpieczeniowych.

Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących.

Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego – metoda ustalania częstotliwości występowania określonych zdarzeń losowych takich jak powódź, grad, pożar itd.; prawdopodobieństwo ustala się na podstawie obserwacji statystycznych prowadzonych w okresach wieloletnich, zależnie od rodzaju zdarzeń losowych, niezbędnych do przeprowadzenia kalkulacji wysokości składek ubezpieczeniowych.
prewencja – zapobieganie powstaniu zdarzenia losowego; jest to planowa działalność zmierzająca do zapobiegania lub ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

Procedura likwidacyjna – dokument zawierający opis czynności związanych z procesem likwidacji szkody.

Prowizja – wynagrodzenie pośredników (agentów, brokerów) ubezpieczeniowych za pozyskiwanie ubezpieczeń; wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek.

Przypis (składka przypisana) – składka należna za ochronę ubezpieczeniową określona w umowie ubezpieczenia.

Reasekuracja – odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk wraz z odpowiednią częścią składek, innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi) w zamian za partycypację w wypłacie potencjalnych świadczeń

Regres – regres ubezpieczeniowy – uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania. Inaczej mówiąc to przejście na ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Rozbój – zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego (lub osób bliskich) albo doprowadzeniu ubezpieczającego (lub osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Ryzyko – określony przedmiot lub zespół przedmiotów albo osoba objęta jedną umową ubezpieczenia. W ubezpieczeniach grupowych (zbiorowych) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca członkiem ubezpieczonej grupy, w ubezpieczeniach flot pojazdów – pojazd znajdujący się w grupie ubezpieczonych pojazdów.

Składka ubezpieczeniowa (przypis) – suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Z punktu widzenia ekonomicznego składka ubezpieczeniowa bywa traktowana jako opłata (cena) za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limity – określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiącą górna granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Górną granicę, do której odpowiada zakład ubezpieczeń będącą maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia określa suma ubezpieczenia zwana inaczej limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną.

Sposoby rozliczania szkody komunikacyjnej:

 1. metoda kosztorysowa – towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie w wysokości kosztów naprawy wyliczonych wg obowiązujących kosztorysów. Z zastosowaniem tej metody ubezpieczony otrzymuje wyliczoną kwotę odszkodowania i nie musi przedstawiać rachunków z naprawy. Ile będzie kosztowała naprawa i czy jej dokona uzależnione jest wyłącznie od ubezpieczającego.
 2. metoda serwisowa – sposób wypłacania odszkodowania oparty na poniesionych kosztach naprawy pojazdu. Wysokość wypłaty odszkodowania zależy od wysokości rachunku, przedstawionego przez warsztat, który wystawił go za swoje usługi. W pierwszej kolejności ubezpieczający naprawia pojazd na swój koszt, a dopiero potem otrzymuje zwrot kosztów w postaci wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz szerzej umożliwiają ubezpieczającym bezgotówkową naprawę uszkodzonego pojazdu, przy czym zwykle to towarzystwo ubezpieczeniowe wskazuje warsztat, w którym ubezpieczający może dokonać naprawy bezgotówkowej.

Suma ubezpieczenia – suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i z założenia powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku. Natomiast sumę ubezpieczenia osobowego określa się w praktyce na podstawie przybliżonej wartości potrzeb, które mogą powstać w wyniku wypadku losowego.

Szkoda – majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzialności cywilnej, poniesiony przez jedną osobę poszkodowaną, przy czym w razie większej liczby osób poszkodowanych wskutek jednego zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem każdą osobę uważa się za dotkniętą odrębną szkodą, a w ubezpieczeniach komunikacyjnych każdy pojazd dotknięty zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem traktuje się jako odrębną szkodę

Szkoda całkowita – całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.

Szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

Szkody w mieniu – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy ruchomej bądź nieruchomości.

Stawka taryfowa – wysokość należnej za ubezpieczenie składki.

Świadczenie ubezpieczeniowe – określona kwota pieniężna, renta lub usługa, podlegające realizacji z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w przypadku zaistnienia wskazanego umowie zdarzenia.

Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń.

Ubezpieczający – osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) zawierająca umowę ubezpieczenia zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony - osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, podlegająca ochronie ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia – umowa przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Uposażony – osoba uprawniona do odbioru świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie – pojęcie definiowane w różnorodny sposób. Zgodnie z doktryną jest to „urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają (za J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.).

Ubezpieczenie majątkowe – ubezpieczenie dotyczące mienia lub odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie osobowe – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie na życie.

Uderzenie pioruna – działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie.

Udział własny – ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń podobne w skutkach do franszyzy redukcyjnej z tym, że obniżenie wysokości odszkodowania obniżane jest zawsze o wartość stanowiącą iloczyn określony ułamka wyrażającego stopień udziału własnego ubezpieczającego oraz wartości odszkodowania. W odróżnieniu do franszyzy redukcyjnej ułamek ten jest odnoszony do wartości odszkodowania, a nie wartości ubezpieczanego mienia. W praktyce obrotu termin ten stosowany jest jako synonim franszyzy redukcyjnej.

Umowa ubezpieczenia – według art.805 kc (kodeks cywilny) „przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę” .

Wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji.

Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia.

Wartość ubezpieczeniowa – wartość ubezpieczonego mienia lub innego interesu majątkowego.

Wniosek – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia składany zwykle przez ubezpieczającego wraz z kompletem dokumentów.

Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; wybuch jest to również implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

Wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej – przypadki zdarzeń szkodowych, za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada. W ubezpieczeniach mieszkaniowych katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej jest określony przez zakłady ubezpieczeń podobnie, występują jednak pewne różnice, które możemy uchwycić poprzez dokładną analizę treści poszczególnych umów – ogólnych warunków ubezpieczenia. Katalog wyłączeń zróżnicowany jest również w zależności od wariantu ubezpieczenia, który wybieramy.

Wypadek – zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważane są za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody wypadek ubezpieczeniowy – określony w przepisach prawa (także w o.w.u., umowie ubezpieczenia) zdarzenie, którego zajście skutkuje obowiązkiem wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu – w szczególności sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, jeśli nie stanowią one seryjnego wyposażenia typowego dla danego modelu pojazdu.

Wzór umowy – formularz standardowej umowy ubezpieczenia, stosowany na zasadach zbliżonych do owu.

Zakład ubezpieczeń – zakład świadczący usługi ubezpieczeniowe działający w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Zasada proporcji – ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody, odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego mienia w tym dniu.

Zdarzenie losowe – przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie powodujące określone skutki. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia

Zielona karta – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granicą. od 1 maja 2004 w niektórych krajach (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Chorwacja i Szwajcaria) posiadacze samochodów z polskimi tablicami rejestracyjnymi nie musza legitymować się zieloną kartą.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Wszystkie pojazdy uprawnione do poruszania się na polskich drogach muszą wykupić ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC chroni osoby trzecie w czasie wypadku, a nie chroni sprawcy wypadku.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC.  Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie w nim pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Pozostałe ubezpieczenia – AC, NNW, Assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego pozwala na wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno kierowcy jak i wszystkich pasażerów podróżującym pojazdem. Chroni nas również m.in podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy.

W razie wypadku, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, możemy liczyć na pomoc w zakresie holowania i usługi naprawy pojazdu, wykupując usługi Assistance.

Ubezpieczeniem zabezpieczającym nasz pojazd m.in.przed kradzieżą, czy też innymi wypadkami  jest ubezpieczenie AC (auto-casco).

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • Ubezpieczenie minicasco
 • Ubezpieczenie Moto-assistance
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
 • Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. Ubezpieczenia te mogą dotyczyć zarówno mienia osób prawnych, jak i fizycznych.

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych
 • Ubezpieczenie Assistance Dom
 • Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych
 • Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego
 • Ubezpieczenie maszyn
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności
 • Ubezpieczenie pasiek
 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie mieszkań
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie Bezpieczne gospodarstwo
 • Ubezpieczenia morskie, firm żeglugi śródlądowej
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
 • Ubezpieczenie drobiu
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenie kompleksowe Bezpieczny Dom
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych
 • Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego